Published On: Thu, Oct 1st, 2020

ILUSTROVANA TEST PITANJA

Author: Radoje Jankovic.

Photos: Radoje Jankovic.

ILUSTROVANA TEST PITANJA

  1. Pitanje za odgovaranje i proračun

Na donje dve slike prikazane su dve vrste električnih komponenti.

a) Koje su komponente prikazane?

b) Da li se sa ove dve komponente može napraviti električna impedancija?

c) Da li se od njih može formirati električno kolo sa vremenskom konstantom i kako se zove ista? Kako se izračunava?

d) Napišite obrasce za proračun imedancija pri rednoj i pri apralelnoj vezi komponenti.

Odg.

a) …………………… i ………………..

b) ………………………………..

c) …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

d) ………………………………………………………

    ………………………………………………………

Sl. 1.
Sl. 2.

2. Koja dva lektrično/elektronska sastavna dela su prikazana na slici?

Odg.

Dva elektrolitska kondenzatora .

Gornji, 330 microF radnog napona 450 V.

Donji, 330 microF radnog napona 200 V.

3. Šta je prikazano na ovoj slici?

Odg.

Na slici je prikazan jedan tipični NTC otpornik.

Sa slike se vidi da ima vrednost od 4,7 K.

4. Šta prikazuje ova slika?

Odg.

Na slici vidomo nekoliko poliesterskih kondenzatora stalne vrednosti sa izvodima formiranim za montažu na štampane ploče lemljenjem.

5. Šta prikazuje ova slika?

Odg.

Slika prikazuje porcelanski izolator za srednje napone, 6 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV.

Izolator je potpornog tipa jer se montira na čelične konzole koje mogu biti za dva ili tri ovakva izolatora u zavisnosti od projektnih zahteva.

Konzole se koriste za drvene srednjenaponske stubova i po pravilu ih ima 3 komada odgovarajućih dimenzija i na određenim rastojanjima koja se definišu proračunom rastojanja u projektu za izvođenje radova sa svim detaljima.

6. Šta vidimo na ovoj slici?

Odg.

Slika prikazuje porcelanski srednjenaponski izolator sa krivim nosačem a koristi se kod drvenih stubova kojih i danas ima mnogo u praktičnoj primeni.

Koriste se za srednje napone 6 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV.

7. Šta vidimo na ovoj slici?

Odg.

Slika prikazuje glavu dvostrukog betonskog srednjenaponskog dalekovodnog stuba  koji je izrađen od dva centrifugirana betonska stuba, sa betonskim konzolama za ovešanje dalekovodnih užadi. Na vrhu je betonski nosač za zemljvodno uže a u novije vreme za optički kabl.  U ovom slučaju se radi o dalekovodu 35 kV.

Na konzolama stuba su označne tablice za faze označene brojevima.

8. Šta prikazuje ova slika? Opišite ukratko!

Odg.

Slika prikazuje pravilno ručno motanje Al/Če užeta jednog dalekovoda. Ovaj način se primenjuje kada je potrebno da se dalekovod visokog napona, u ovom slučaju 35 kV, “raskači” kao bi predviđenom trasom ispod dalekovoda mogla proći neka velika i visoka mašina, primera radi, kada se vrši transport velikih bagera i sličnih mašina s jednog kopa na drugi ili na drugo mesto rada.

Svako uže dalekovoda mora se veoma pažljivo namotati ručno na kotur i ne sme se dozvoliti uvijanje odnosno pravljenje tzv. švingli.

Po prolasku mašine, dalekovod se odmah osposobljava kako ne bi trajao dug prekid napajanja visokim naponom važnih potrošača ili naselja…

9. Šta prikazuje ova slika? Opišite ukratko sliku!

Odg.

Na slici vidimo pravilno nastavljanje jednog vazdušnog niskonaponskog voda  izvednog na sredini raspona  pomoću dvodelnih stezaljki za nastavljanje ili spajanje provodnika užastog tipa.

10. Šta prikazuje ova slika? Opišite ukratko sliku!

Odg.

Slika prikazuje kablovske priključke pomoću T-stezaljki na srednjenaponske cevne sabirnice u jednom SN postrojenju spoljne izvedbe.

U ovom slučaju radi se o 10 kV-tnim cevnim sabirnicama koje su obojene prema propisima za označvanje redosleda faza, a istovremeno kao obojene sabirnice mogu se opteretiti većom strujom opterećenja u odnosu na neobojene sabirnice.

11. Šta prikazuje ova slika? Opišite ukratko sliku!

Odg.

Ova slika prikazuje T-stezaljku livene konstrukcije za užaste provodnike .

Koriste se u slučajevima kad sa jednog pravog NN ili VN užeta, npr. Al/Če treba izvesti neki izvod prema nekom uređaju.

Primera radi, da se sa užastih sabirnica visokog napona priključi transformator snage ili neki drugi prekidački uređaj u razvodnom postrojenju spoljne izvedbe.

12. Šta prikazuje ova slika? Opišite ukratko sliku!

Odg.

Slika prikazuje jedan srednjenaponski transformator snage sa priključkom u razvodnom postrojenju spoljne izvedbe. u ovom slučaju 35/10 kV, 50 Hz.

Kao što se vidi sa slike, primar tranformatora priključen je preko priključnih stezaljki Al/Če užadima na vazdušne Al/Če sabirnice, koje se po pravilu pomoću odgovarajuće ovesne opreme montiraju na portalima postrojenja.

Sekundar transformatora je preko cevnih stezaljki priključen direktno na cevne sabirnice nižeg napona. Ove sabirnice su montirane na potporne izolatore koji se nalaze na nosećoj konstrukciji za sabirnice.

Sekundarne sabirnice su objojene standrnim bojama koje označavaju redosled faza s jedne strane, a s druge, obojene sabirnice je moguće opteretiti većom strujom nego gole-neobojene sabirnice.

13. Šta prikazuje ova slika? Opišite ukratko sliku!

Odg.

Slika prikazuje dvostruki 35 kV-tni dalekovodni stub koji napaja jednu razvodnu trafostanicu. Sekundarni napon kod ovog tipa trafostanica može biti 6 kV, 10 kV ili 20 kV, standarni naponi koji se primenjuju kod nas.  Treba napomenuti da se napon 6 kV kod nas koristi za napajanje rudarskih mašina kao što su bageri, trakasti transporteri i bageri odlagači.

Fazni provodnici sa stuba su prikljueni preko izolatora koji su ovešani na konzolnoj konstrukciji odgovarajućom ovesnom opremom. Konzolna konstrukcija je opremljena gromobranskim šiljcima za zaštitu trafostanice od velikih atmosferskih pražnjenja.  Do razvodnog prekidačkog postrojenja 35 kV  kontejnerskog tipa  napon 35 kV  se vodi pomoću jednožilnih VN kablova određenog tipa a predviđeni su za odgovarajuće strujno opterećenje koje je definisano u detaljnom izvođačkom projektu razvodne trafostanice Iz  prekidačkog postrojenja se takođe jednožilnim kablovima napon 35 kV vodi do vazdušnih 35 kV-tnih sabirnica na koje su priključeni transformatori snage.    

14. Opišite ukratko ovu sliku!

Odg.

Slika prikazuje jednu razvodnu srednjenaponsku trafo stanicu, 35/10 kV koja je već u radu a čije je proširenje u toku i za transformaciju 35/20 kV.

Postojenje 35 kV izvedeno je u spoljašnjoj izvedbi.

Sabirnice 35 kV su Al/Če uže na koje je priključen primar transformatora snage 35/10 kV takođe užadima. Dovod sa desne strane je jednožilnim kablovima sa krajnjeg stuba s dvostrukim vodom 35 kV.

Niskonaponska strana transformatore, 10 kV je priključena na vazdušne cevne sabirnice koje su obojene u skladu sa propisima. Obojene sabirnice po pravilu se mogu opteretiti većom strujom, nego neobojene.

Sa sabirnica 10 kV, napon se vodi jednožilnim kablovima na dovodnu ćeliju 10 kV-tnog postrojenja koje je u ovom slučaju kontejnerskog tipa. U ovoj ćeliji je istovremeno i merni deo za kontrolu potrošnje električne električne energije.

15. Šta prikazuje ova slika? Opiši ukratko!

Odg.

Na slici vidimo užaste sabirnice jednog spoljašnjeg razvodnog postrojenja TS srednjeg napona 35/10 kV i  karaj njega 35/20 kV.

Na horizontalnoj konzoli se vide 3 komada katodnih odvodnika prenapona.

Sa desne strane se vidi zemljivačko uže koje se dovodi sa dolaznog krajnjeg čeličnorešetkastog stuba sa dvostrukim 35 kV vodom.

Takođe se na slici vide i novi priključni kablovi sabirnica, koji iste napajaju sa dovodnog 35 kV stuba uz samu trafostanicu, a zamenili su stare kablove koji vise kraj novih.

Istovremeno se vide i označne tablice redosleda faza u postrojenju. 

Original work.

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ILUSTROVANA TEST PITANJA