Author: Radoje Jankovic

Illustrated practice of mounting and connecting electrical installation devices and accessories in various electrical installations – Part 1

The photos in this series are partly my and from my friends who working everyday these jobs in their practice. Many thanks to my Friends from various page and regions.

Note: Almost every photo is one short lesson without many words.

There are a large number of different electrical devices, equipments, parts, elements, accessories… such as:

– electric installation switches with and without signal lamps of different constructions and purposes for classic electrical installations,

– fuse fuses of different types from different manufacturers,

– automatic circuit breakers,

– manual low voltage switches,

– automatic switches,

– fuse-switches,

– manual switches for control circuits,

– selector-type switches,

– switches for almost any purpose,

– double, three-pole, five-pole installation and industrial sockets and plugs,

– relay,

– contactors,

– buttons with and without signal lamps for control electric circuits,

– electrical conductors and cables,

– sound and light signaling devices,

– special protection devices of the switching type,

– classical lamps,

– LED lamps,

– decorative elements and lamps for lighting and visual simulations,

– time switching and control components for each purpose,

– modern devices for home installations with remote control using

remote controls and telephones,

– micro switch,

– limit switches,

– sensors and sensor switches,

– electric and electronic measuring instruments and indicators,

– electric and electronic circuits and devices for measuring and controlling all physical, non-electrical and electrical quantities; temperature, current, voltage, overload, stress, pressure, velocity, flow, heating, all modes of movement, etc.,

We could enumerate indefinitely both by category and by name, but let’s leave that for another occasion.

I will not theorize much in this series of practical examples.

Ilustrovana praksa montiranja i povezivanja elektroinstalacionih urehaja i

pribora u raznim električnim instalacijama – Deo 1

Autor: Radoje Jankovic

Veliki je broj različitih elektrčnih uređaja, delova, elemenata, pribora… kao što su:

-elektroinstalacioni prekidači sa i bez signalnih lampica različitih kosntrukcija i

namene  za klasične električne instalacije,

-topljivi osigurači različitih tipova od različitih proizvođača,

-automatskih prekidača-osigurača,

-ručnih niskonaponskih prekidača,

-automatskih prekidača,

-prekidača-osigurača,

-ručnih prekidača za upravljačka kola,

-prekidača biračkog tipa (selektroskih),

-preklopnika skoro za svaku namenu,

-dvoplone, tropolne, petopolne instalacione i industrijske utičnice i utikači, 

-releja,

-kontaktora,

-tastera sa i bez singlnih lampica za upravljčka električna kola,

-elektroinstalacionih provodnidnika i kablova,

-uređaja zvučne i svetlosne signalizacije,

-specijalnih zaštitnih uređaja prikačkog tipa,

-klasičnih svetiljki,

-LED svetiljki,

-dekorativnih elemenata i svetiljki za osveteljenje i vizuelne simulacije,

-vremenskih prekidačko-upravljačkih komponentni za svaku namenu,

-modernih uređaja za kućne instalacije sa dljinskim upravljanjem pomoću

daljinskih upravljača i telefonima,

-mikro rekidača,

-krajnjih prekidača – graničnika,

-senzora i senzorskih prekidača,

-električnih i elektronskih mernih instrumenata i indikatora,

-električnih i elektronskih sklopova i uređaja za merenja i kontrolu svih fizičkih-

neelektričnih i električnih veličina; temperature, struje, napona, preopterećenja,

naprezanja, pritiska, brzine, protoka, zagrevanja, svih načina kretanja itd.,

Mogli bi smo nabrajati u nedogled kako po kategorijama tako i po imence, no,

ostavimo to za neku drugu priliku.

U ovoj seriji praktičnih primera neću mnogo teoretisati.

1.

Montaža metalne jednofazne utičnice na otvorenom prostoru. Stepen

zastite IP 55.

1.

Installation of a metal single-phase socket in the open. Degree

IP 55 protection.


Slika 1.1. Metalna jednofazna šuko utičnica za spoljašnju motažu sa
izgledom pravilnog povezivanja kontakata.
Figure 1.1. Metal single-phase schuko socket for outdoor mounting with
the appearance of properly connecting contacts.

Slika 1.2. Detalj sa prethodne slike na kome se vidi pravilno priključenje
žuto-zelenog zaštitnog PE provodnika.
Figure 1.2. Detail from the previous picture showing the correct connection
yellow-green protective PE conductor.

Slika 1.3. Izgled montirane jednofazne utičnice u izvedbi IP 55.
Figure 1.3. Appearance mounted of a single-phase socket in IP 55 version.

Slika 1. 4. Izgled pravilno monitiranje šuko utičnice IP 55 za spoljnu
montažu.
Figure 1. 4. Appearance of a properly monitored single-phase shock socket
IP 55 for outdoor installation

Slika 1.5. Tropolona šuko utičnica sa poklopcem, zaštita IP 55.
Figure 1.5. Three pole single-phase schuko socket with cover, protection IP 55.

2.  Izrada nadzidne (OG) električne instalacije.

Upotreba u ekstremnijim uslovima rada.

2. Working out of wall-mounted (OG) electrical installation.

Use in more extreme working conditions.


Slika 2.1. Vertikalno polaganje instalacionog kabla po betonskom stubu za
nadzidnu trofaznu šuko utičnicu. Kabl ili izolovani jednožilni provodnici
su uvučeni u plastičnu rebrastu instalacionu cev, koja se pomoću obujmica
pričvršćuje na stub pomoću specijalnih zavrtnjeva ili ekserima za koji se
specijalnim alatom upucavaju u beton. U praksi ovu vrstu instalacionih cevi
monteri odnosno elektroinstalateri nazivaju crevom ili bužirom.
Figure 2.1. Vertical laying of the installation cable along the concrete pillar
for the three-phase wall socket. The cable or insulated single-core
conductors are pulled into a plastic ribbed installation pipe, which is fastened
to the pole with clamps using special screws or nails for which they are
drilled into the concrete with a special tool. In practice, installers or
electricians call this type of installation pipes a hose.

Slika 2.2. Slika prikazuje montiranu trofaznu utičnicu na betonskom
stubu do koje je došla instalaciona rebrasta cev sa provodnicima.
Figure 2.2. The picture shows a mounted three-phase socket on concrete
the pole reached by the installation corrugated pipe with conductors.

Slika 2.3. Primer dovoda trofaznog napona za jednu trofaznu šuko
utičnicu montiranu na betonski stub, vazdušnim putem do stuba i po stubu
vertikalno naniže. Za zaštitu provodnika korišćena je rebrasta plastična
instalaciona cev crne boje. Kod vertikalnog polaganje instalacionih cevi ili
instalacionih kablova obavezno se za podlogu učvršćuju pomoću obujmica
na međusobnom rastojanju cca 50 – 70 cm.
Figure 2.3. Example of three-phase voltage supply for one three-phase schuko socket mounted on a concrete pillar, by air to the pillar and along the pillar vertically downwards. A black ribbed plastic installation pipe was used to protect the conductors. When laying installation pipes or installation cables vertically, they must be fastened to the base with clamps at a distance of approx. 50 – 70 cm.

Slika 2.4. Detalj montiranja jedne trofazne šuko utičnice sa zaštitnim
poklopcem na otvorenom prostoru. Provodnici su dovedeni kroz rebrastu
instalacionu cev koja je uvedena u kablovski uvodnijk sa elementima za
dihtovanje za zaštitu od prodiranja vode u istu. Po pravilu, cev se fiksira za
podlogu (ovde betonski stub) na 15 cm od uvodnika kutije, što je u ovom
slučaju i učinjeno. Cev je pričvršćena pomoću obujmice izrađene od
perforirane pocinkovane trake a pričvršćena pomoću zavrtnjeva.
Figure 2.4. Detail of mounting one three-phase schuko socket with protective cover with a lid in the open. The conductors were brought through a ribbed installation pipe which was introduced into the cable gland with sealing elements for protection against water penetration into it. As a rule, the pipe is fixed to the base (here a concrete pillar) 15 cm from the inlet of the box, which is done in this case. The pipe is fastened with a clamp made of perforated galvanized tape and fastened with screws.

Slika 2.5. Izgled pravilnog povezivanja trofazne šuko utičnice sa faznim L1,
L2, & L3, neutralnim N i zaštitnim PE provodnicima.
Figure 2.5. Appearance of correct connection of three-phase schuko socket
with phase L1, L2, & L3 conductors, neutral N and protective PE conductor.

Slika 2.6. Detalj prikaza spojeva faza L1, L2 & L3 (braon, crna, siva boja
faznih provodnika), zaštitni PE provodnik-žutozelene boje a neutralni N
provodnik plave boje. Ovde je korišćen provodnik punog preseka, a pošto
su priključnice sa zavrtnjima i specijalno oblikovanim priključnim elementim
kao se vidi na slici, na krajevima provodnika su napravljena okca. Ova okca
moraju biti okrenuta sa otvorenim delom prema desno zbog zavrtanja
steznog zavrtnja. Telo utičnice je od porcelana kao što se vidi na slici.    
Figure 2.6. Detail of L1, L2 & L3 phase connections (brown, black, gray
phase conductors), protective PE conductor yellow-green and neutral N
conductor blue. A full cross-section conductor was used here, and since the
connectors are with screws and specially shaped connecting elements as
seen in the picture, eyelets are made at the ends of the conductors. These
eyes must be turned with the open part to the right due to the tightening
of the clamping screw. The body of the socket is made of porcelain as can it
see from photo.

Slika 2.7. Na ovoj slici je prikazan instalacioni prekidač montiran na
betonskom stubu gore za električno osvetljenje a jednofazna priključnica
ispod predkidača. I za prekidač i za utičnicu su dovedena dva kabla kroz
zasebne rebraste instalacione cevi.
Figure 2.7. This figure shows the installation switch mounted on
a concrete pillar above for electric lighting and a single-phase socket under the switch. For both the switch and the socket, two cables were fed through separate ribbed installation pipes.

Slika 2.8. Slika prikazuje jednu nadzidnu elektroinstalacionu razvodnu kutiju
montiranu na betonskom stubu ispod horizontalne betonske grede. U ovu
razvodnu kutiju instalacione cevi sa provodnicima ili kablovima su
dovedene sa strana horizontalne betonske grede zgrade. Iz razvodne kutije
niz betonski stub odlaze dva električna kola, jedno za prekidač osvetljenja
a drugo za jednofaznu šuko utičnicu a što se može videti na prethodnoj
slici.
Figure 2.8. The figure shows one wall-mounted electrical installation junction box mounted on a concrete pillar under a horizontal concrete beam. In this junction box, the installation pipes with conductors or cables are brought from the sides of the horizontal concrete beam of the building. Two electrical circuits go from the junction box down the concrete pillar, one for the light switch and the other for the single-phase socket, which can be seen in the previous pictures.

3. Rasveta: montaža brodske lampe (otporne na vremenske uticaje).

 3. Lighting: installation of a ship’s lamp (weather resistant).


Slika 3.1. Slika prikazuje električnu instalaciju u jednoj prostoriji urađenu u
rebrastim plastičnim instalacionim cevima kroz koje su provučeni jednožilni
provodnici ili kablovi. sa montiranom jednom okruglom brodskom svetiljkom.
Grupe instalacionih cevu su pravilno položene po drvenim gredama i učvršćene
obujmicama od perforiranih pocinkovanih čeličnih traka na propisanim
rastojanjima.
Figure 3.1. The picture shows an electrical installation in one room made of
ribbed plastic installation pipes through which single-core conductors or
cables are passed with one round ship’s lamp mounted. The groups of
installation pipes are properly laid on wooden beams and fastened with
clamps made of perforated galvanized steel strips at the prescribed
distances.

Slika 3.2. Detalj polaganja rebrastih instalacionih plastičnih cevi i montirana
okrugla brodska svetilja na horizontalnoj drvenoj gredi.
Figure 3.2. Detail of laying ribbed plastic installation pipes and mounted round ship lights on a horizontal wooden beam.

Slika 3.3. Okrugla brodska svetiljka sa zaštitom i detaljem priključnog kabla.
Figure 3.3. Round boat light with protection and connection cable detail

Slika 3.4. Detalj montiranja drugog tipa svetiljke na drvenoj gredi i zaštitnim
staklenim kućištem. Takođe se vidi trožični priključni kabl svetiljke.
Figure 3.4. Detail of mounting another type of lamp on a wooden beam and a protective glass housing. The lamp’s three-wire connection cable is also visible

Slika 3.5. Detalj pravilnog lučnog prelaza grupe plastičnih rebrastih elektro 
instalacionih cevi sa horizontalnog zida na horizontalnu drvenu gredu.
Figure 3.5. Detail of the correct arched transition of a group of plastic ribbed
electrical installation pipes from a horizontal wall to a horizontal wooden
beam

4. Jedan od mnogih primera i načina montiranja LED trake u kuhinjii.

4. One of the many examples and ways to mount an LED strip in the kitchen.


Slika 4.1. Izgled osvetljnja dela radne površine u jednoj kuhinji pomoću LED traka.
Figure 4.1. Layout of a part of the work surface in one kitchen with the help
of LED strips

Slika 4.2. Detalj montiranja LED traka za osvetljenje u jednoj kuhinji.
Figure 4.2. Detail of mounting LED strips for lighting in one kitchen

Slika 4.3. Još jedan detalj montiranja LED traka na plafonu za osvetljenje u jednoj
kuhinji.
Figure 4.3. Another detail of mounting LED strips on the ceiling for lighting in
one kitchen.

Slika 4.4. LED trake za osvetljenje u jednoj kuhinji postavljene ispod plafona
Figure 4.4. LED strips for lighting in one kitchen placed under the ceiling

Slika 4.5. Dobro izvedeno električno osvetljenje jednog dela radnih površina u
kuhinji  pomoću LED traka
Figure 4.5. Well-executed electric lighting of one part of the work surfaces in
the kitchen with the LED strips

Slika 4.6. Izgled osvetljenja podne površine jedne kuhinje pomoću LED traka.
Takođe se vidi na zidu montirana dupla jednofazna utičnica. 
Figure 4.6. Appearance of lighting the floor surface of a kitchen with LED
strips. A double single-phase socket mounted on the wall can also be seen.

Slika 4.7. Izgled osvetljenja radnog dela jedne kuhinje i dela plafona iznad
kuhinjskih delova
Figure 4.7. Appearance of LED lighting of the working part of one kitchen
and part of the ceiling above the kitchen parts

5. Primeri montiranja različitih elemenata električnih instalacija

5. Examples of mounting various elements of electrical installations


Slika 5.1. Cevna LED svetiljka montirana na betonskom plafonu
Figure 5.1. Tubular LED lamp mounted on a concrete ceiling

Slika 5.2. Dvocevna LED svetiljka montirana na gredi jednog svetlarnika
Figure 5.2. Two-tube LED lamp mounted on the beam of one skylight

Slika 5.3. Dvocevna LED svetiljka montirana u plafonskom delu svetlarnika jedne
dnevne sobe
Figure 5.3. Two-tube LED lamp mounted in the ceiling part of the skylight of
one living room

Slika 5.4. Dugačka dvocevna rasvetna armatura sa LED sijalicama (zamena za
fluorescentne svetleće armature) montirana na drvenoj gredi jedne radionice
Figure 5.4. Long two-tube lighting fixture with LED bulbs (replacement for
fluorescent lighting fixtures) mounted on a wooden beam of one workshop

Slika 5.5. Izgled i detalj uvoda kabla u jednu dvocevnu LED svetleću armature
Figure 5.5. Appearance and detail of the cable entry into one two-tube LED
illuminated armature

Slika 5.6. Detalj montaže brodske LED svetiljke na drvenoj plafonskoj gredi
Figure 5.6. Detail of mounting the ship’s LED lamp on a wooden ceiling beam


Slika 5.7. Izgled osvetljenja jedne male stolarske radionice pomoću dugačkih
dvocevnih LED svetlećih armatura. Sa desne strane se vide stare sijalice sa
užarenim volframovim vlaknom, inkandescente sijalice.
Figure 5.7. The appearance of the lighting of a small carpentry workshop with long two-tube LED lighting fittings. On the right side you can see old light bulbs with incandescent tungsten fiber, incandescent light bulbs

Slika 5.8. Detalj osvetljenja samo radne kuhinjske površine LED trakama
Figure 5.8. Detail of lighting only the kitchen work surface with LED strips

Slika 5.9. Ova slika prikazuje osvetljenje pomoću LED traka jednog malog
električarskog radnog stola u improvizovanoj radionici
Figure 5.9. This picture shows the lighting with LED strips of a small electric
desk in an improvised workshop

Slika 5.10. Primer ugrađene u zid plastične instalacione kutije 100×100 mm sa
uvedenim kablovima.
Figure 5.10. Example of a 100×100 mm plastic installation box built into the wall with cables inserted
->
Slika 5.11. Posle instaliranja i spajanja sistema instalacionih prekidača ugradnog
tipa na zidu potrebno je prekontrolisati horizontalnost istih. Za ovu kontrolu
horizontalnosti koriste se klasične ili laserske libele
Figure 5.11. After installing and connecting the system of installation
switches of the built-in type on the wall, it is necessary to check the
horizontality of the same. Classic or laser levels are used for this
horizontality control

Slika 5.12. Pravilno izvršeno povezivanje trostrukog instalacionog prekidača
modularnog tipa koji se montira u ugradnoj zidnoj instalacionoj kutiji
Figure 5.12. Proper connection of the triple installation switch of modular
type which is mounted in the built-in wall installation box

Sl. 5.13. Pravilno montiran instalacioni prekidač za kupatilo sa prekidačem za
osvetljenje, grejalicu i električni bojler.
Sl. 5.13. Properly installed bathroom installation switch with lighting switch, heater and electric water heater.

Slika 5.14. Pravilno montiran trostruki instalacioni prekidač za kupatila sa
signalnim lampicama. Namenjen je za uključivanje i isključivanje osvetljenja,
električne grejalice i bojlera u kupatilu
Figure 5.14. Properly installed triple installation switch for bathrooms with
signal lamps. It is intended for switching on and off lighting, electric heater
and water heater in the bathroom

Slika 5.15. Pravilno montiran trostruki instalacioni prekidač za kupatila sa
signalnim lampicama. Namenjen je za uključivanje i isključivanje osvetljenja,
električne grejalice i električnog bojlera u kupatilu što se jasno vidi na
prekidačima; oznaka za svetlo, bojler i zidnu grejalicu obični infracrvenu.
Figure 5.15. Properly installed triple installation switch for bathrooms with
signal lamps. It is intended for turning on and off the lighting, electric heater
and electric water heater in the bathroom, which is clearly visible on the
switches; mark for light, boiler and wall heater ordinary infrared.

Slika 5.16. Instalacioni prekidač za kupatilo, levo prekidač za kupatilsko svetlo,
desno prekidač sa signalnom lampicom za električni bojler
Figure 5.16. Installation switch for bathroom, left switch for bathroom light,
right switch with signal lamp for electric water heater 
Slika 5.17. Pravilno instalirane četvorostruke instalacione utičnice modularnog
tipa iznad poda prostorie. Tri troplolne jednosfazne šuko utičnice i jedna dvopolna
bez zašttitnog kontakta (uzemljenja)
Figure 5.17. Properly installed quadruple installation sockets of modular type
above the floor of the room. Three three-pole single-phase shock sockets
and one two-pole without protective contact (earthing)

Slika 5.18. Pravilno ugrađena u zid plastična okrugla instalaciona kutija za
postavljenje tropolne jednofazne utičnice sa pravilno priremljenim provodnicima
za L1, N i PE.
Figure 5.18. Properly installed in the wall, a plastic round installation box for
installing a three-pole single-phase socket with properly prepared
conductors for L1, N and PE.

Slika 5.19. Pravilno montirana u zidu ugradnoj instalacionoj kutiji jednofazna
utičnica sa L1, N i PE provodnicima.
Figure 5.19. Properly mounted in the wall mounting installation box single-
phase socket with L1, N and PE conductors.

Slika 5.20. Primer pravilno montiranog jednog modularnog instalacionog
sistema u stanu. Levo su dve tropolne jednofazne utičnice, do njih utičnica
bez provodnika za uzemljenje (PE) sa dva tzv. Slepa modula – pokopca za
eventualno kasnije dodavanje novih modula npr. telefonskog, internet ili
televizijskog priključka.  
Figure 5.20. An example of a properly installed one modular installation
system in an apartment. On the left are two three-pole single-phase sockets,
next to them a socket without a grounding conductor (PE) with two so-called
blind module – cover for possible later addition of new modules e.g.
telephone, internet or television connection.

Slika 5.21. Pravilno montiran modularni sistem, s leva na desno; slepi modul, TV
utičnica, utičnica bez uzemljenja (PE provodnika) i dve tropolne jednofazne šuko
utičnice (L1, N, PE)
Figure 5.21. Properly mounted modular system, from left to right; blind module, TV socket, socket without earthing (PE conductors) and two three-pole single-phase sockets (L1, N, PE)

Slika 5.22. Pravilno montiran modularni sistem sa tri jednopolna prekidača za
uključivanje tri svetiljke ili lustera sa više sijalica
Figure 5.22. Properly mounted modular system with three single-pole switches for switching on three lamps or chandeliers with several bulbs

Slika 5.23. Pregibni serijski instalacioni prekidač instaliran u ugradnu instalacionu
kutiju
Figure 5.23. Folding serial installation switch installed in the built-in
installation box
Slika 5.24. Četiri jednopolna instalaciona prekidača montirana na zidu u uzidnoj
instalacionoj kutiji, primera radi za četiri sijalična mesta (lusteri, plafonjere, grla…)
Figure 5.24. Four single-pole installation switches mounted on the wall in a
built-in installation box, for example it works for four light bulbs (chandeliers,
ceiling lights, sockets …)

6. Primer zamene ormana trofaznog elektromotora za upravljanje kontaktorom pomoću tastera s dve pozicije NO i NC

6. Example of replacing the cabinet of a three-phase electric motor for

controlling the contactor with the buttons with two positions NO and NC


Slika 6.1. Izgled razvodnog ormana pre rekonstrukcije električnih veza i elemenata
u njemu
Figure 6.1. Appearance of the distribution cabinet before the reconstruction
of electrical connections and elements in it

Slika 6.2. Izgled ormana posle rekonstrukcije i poboljšanja
Figure 6.2. Cabinet appearance after reconstruction and improvement

Slika 6.3. Detalj izgleda rednih stezaljki u donjem delu ormana
Figure 6.3. Detail of the appearance of the terminals in the lower part of the
cabinet

Slika 6.4. NO i NC tasteri u kućištu
Figure 6.4. NO and NC pushbuttons in the housing

Slika 6.5. Detalji povezivanja ON i OF tastera u unutrašnjosti sa prethodne slike 
Figure 6.5. Details of connecting the ON and OF pushbuttons inside from the previous image

Slika 6.6. Plastični kablovski uvodnik na ormanu i kabl fiksiran uvodnikom
Figure 6.6. Plastic cable gland on the cabinet and cable fixed with gland

Slika 6.7. Detalj uvoda u orman kablova kroz plastične kablovske uvodnike
Figure 6.7. Detail of cable entry through plastic cable glands

Slika 6.8. Orman posle rekonstrukcije sa ugrađenim tasterima „RAD“ i „STOP“ i
sginalnom lampicom za signalizaciju rada elektromotora
Figure 6.8. Cabinet after reconstruction with built-in pushbuttons “RUN” and
“STOP” and a signal lamp to signal the operation of the electric motor

Slika 6.9. Još jedan pogled na orman sa prethodne slike. Zelena signalna lampica
„RAD“, „I-START“,  O-STOP“
Figure 6.9. Another look at the closet from the previous picture. Green
indicator light “RUN”, “I-START”, O-STOP

Slika 6.10. Izgled povezivanja signalne lampice i tastera sa unutrašnje strane na
vratima ormana s prethodne slike
Figure 6.10. Appearance of the connection of the signal lamp and the
push buttons on the inside on the cabinet door from the previous picture

Slika 6.11. Još jedan pogled na unutrašnju stranu vrata ormana sa prethodne slike
Figure 6.11. Another look at the inside of the closet door from the previous picture

7. Primer postavljanja kompakt motornog zaštitnog prekidača (tzv. DM) za

pokretanje jedanog trofaznog elektromotora

7. Example of installation of a compact motor protection circuit breaker (so-called DM) for starting a single three-phase electric motor


Slika 7.1. Izled montiranog vodootpornog, IP 56 zaštita, tropolnog motornog
zaštitnog prekidača
Figure 7.1. Appearance of mounted waterproof, IP 56 protection, three-pole
motor protection circuit breaker (simply called switch)

Slika 7.2. Motorni zaštitni prekidač je izvađen iz kućišta. Dva plastična kablovska
uvodnika su postavljena na donjoj strani kućišta, što se može videti sa slike  
Figure 7.2. The motor protection circuit breaker has been removed from its
housing. Two plastic cable glands for cable entry are mounted on the bottom
of the housing, which we will see in this picture

Slika 7.3. Pogled na kablove sa finožičanim provodnicima koji su uvedeni u
motorni zaštitni prekidač sa prethodne slike. Na izlazne stezaljke 2, 4, 6 priključuje
se elektromotor a na krajeve licnastih provodnika desnog kabla koji ide ka
elektromotoru su postavljene hilzne. 
 
Figure 7.3. A look at the cables with fine-wire conductors that are inserted into the motor protection switch from the previous picture. An electric motor is connected to the output terminals 2, 4, 6, and sleeves are placed at the ends of the fine-wire conductors of the right cable leading to the electric motor

Slika 7.4. Pogled u unutrašnjost motornog zaštitnog prekidača sa prethodne slike.
Na ulazne stezaljke 1, 3, 5 prekidača su priključene žile kabla kojim se dovodi
trofazni mrežni napon za napajanje elektromotora   
 
Figure 7.4. A look inside the motor protection switch from the previous
picture. Cable cores are connected to the input terminals 1, 3, 5 of the switch,
which supplies three-phase mains voltage to feeding the electric motor

Slika 7.5. Izgled trofaznog asinhronog elektromotora i njegove priključne kutija sa
izolacionom pločicom sa priključnim stezaljama koga treba priključiti sa izlaznih
stezaljke 2, 4, 6 motornog zaštitnog prekidača
 
Figure 7.5. Appearance of the three-phase asynchronous electric motor and
its terminal box with insulating plate with connection terminals to be
connected from the output terminals 2, 4, 6 of the motor protection switch

Slika 7.6. Izgled priključne kutije trofaznog asinhronog elektromotora sa
pripremljenim krajevima kabla sa kablovskim stopicama za priključak na stezaljke
motora koje se nalaze na priključnoj pločici
 
Figure 7.6. Appearance of the terminal box of a three-phase asynchronous
electric motor with prepared cable ends with cable lugs for connection to the
motor terminals located on the terminal board

Slika 7.7. Izgled priključne kutije sa izvršenim povezivanjem trofaznog asinhronog
elektromotor koji je spojen u zvezdu
 
Figure 7.7. Appearance of the terminal box with the connection of a three-
phase asynchronous electric motor connected to the star

Slika 7.8. Izgled mašine za brušenje drvenih predmeta sa montiranim motornim
zaštitnim prekidačem ispod radnog dela. Na prvoj slici 7.1.  prikazan je detalj
montiranog prekidača.
 
Figure 7.8. Appearance of a machine for grinding wooden objects with a
mounted motor protection switch under the working part. In the first
figure 7.1. the detail of the mounted switch is shown.

Many TANKS to existing WordPress to writing my professional-educational articles at my site.